முப்பால்

event
அறத்துப்பால்
event
பொருட்பால்
event
காமத்துப்பால்

கடவுள் வாழ்த்து

குறள் எண் குறள்
குறள் 1 அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதி
பகவன் முதற்றே உலகு.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

mfuNk vOj;Jf;fSf;F Kjd;ikNghd;W cyf
caph;fsidj;jpw;Fk; Kjd;ikahdth; ,iwtNd .

குறள் 2 கற்றதனால் ஆய பயனென்கொல் வாலறிவன்
நற்றாள் தொழாஅர் எனின்.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

fw;wwpe;j ,iwtbthd Mrhid njhohjth;
jhd;fw;w fy;tpapdhy; rpwg;gpy;iy .

குறள் 3 மலர்மிசை ஏகினான் மாணடி சேர்ந்தார்
நிலமிசை நீடுவாழ் வார்.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

G+kdkhfpa kdjpy; ,iwtid vz;Zgth;
,g;G+Tyfpy; neLehs; tho;thh; .

குறள் 4 வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு
யாண்டும் இடும்பை இல.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

jd;dykw;W Ghpe;J tho;gtUf;F ,iwtd;
vg;nghOJk; Jd;gk; nfhLg;gjpy;iy .

குறள் 5 இருள்சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன்
பொருள்சேர் புகழ்புரிந்தார் மாட்டு.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

,iwtdpd; nka;nghUis czh;e;jth; ey;tpidahYk;
jPatpidahYk; Jd;gk; NeuhJ .

குறள் 6 பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க
நெறிநின்றார் நீடுவாழ் வார்.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

Ik;Gyd;fisAk; kdjhy; fl;Lg;gLj;jp xOf;fnewpapy;
tho;gth; ,iwtdUshy; Gfo;ngWthh; .

குறள் 7 தனக்குவமை இல்லாதான் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
மனக்கவலை மாற்றல் அரிது.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

,iwtdpd; jpUtbfis tzq;fhjth; tho;tpy;
vz;zj;jpd; ftiyfs; ve;ehSk;jPuhJ .

குறள் 8 அறவாழி அந்தணன் தாள்சேர்ந்தார்க் கல்லால்
பிறவாழி நீந்தல் அரிது.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

,iwtdpd; jpUtbfis njhshjth; jd;Dila
gpwtpapd; ngUk;gaidmiltJ fbdkhFk; .

குறள் 9 கோளில் பொறியின் குணமிலவே எண்குணத்தான்
தாளை வணங்காத் தலை.

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

,iwtdpd; jpUtb jho;gzpahjtUila tho;T
jd;Ik;Gyd;fSk; gadw;W ,y;yhjepiyahFk; .

குறள் 10 பிறவிப் பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார்
இறைவன் அடிசேரா தார் .

விரிவாக்கம்

விபிசி உரை

,iwtdpd; jpUtbfis xw;wpath; gpwtpapd;
ngUk;gaid tho;tpy; fle;Jnry;thh; .