விதிமுறைகள் & நிபந்தனைகள்

இந்த இணையதளத்தில் உள்ள தகவலானது , எந்த சூழ்நிலையிலும் நாம் எந்த இழப்பு அல்லது சேதத்திற்கும் வரையறை இல்லாத , மறைமுகமாக அல்லது அதன் விளைவால் இழப்பு அல்லது சேதம் உட்பட அல்லது எந்த இழப்பு அல்லது சேகம் , அல்லது தொடர்பாக எழும் லாபம் , இந்த இணைய பயன்பாடு பொறுப்பாகாது .

எந்த தகவலையும் கருத்துக்களையும் நாங்கள் பரிந்துரையோ பொறுப்பேர்ப்பதில்லை . நாம் பயனுள்ள மற்றும் ஒழுத்த வலைத்தளங்களில் இணைப்புகள் மட்டுமே வழங்க முயற்சிக்கிறோம் என்றாலும் , நாம் மற்ற வலைத்தளங்களில் இணைப்புகள் உள்ளடக்கத்தை மற்றும் இயற்கை மீதான கட்டுப்பாடு இல்லை .